Information om lagring av personuppgifter

Denna information börjar att gälla från och med den 25:e Maj 2018.

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB (här benämnt ”LKAB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du använder Mina Sidor och dess tjänster. Denna riktlinje innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Mina Sidor för samhällsomvandlingen har utvecklats för att ge de som berörs av samhällsomvandlingarna ett digitalt verktyg för att effektivare hantera fastighetsaffärer. Det ger även fastighetsägare och bostadsrättsägare aktuell information om sin fastighetsaffär (t.ex. värdering) och möjlighet att elektroniskt kunna lämna besked om hur man vill hantera erbjudandet från LKAB.

Mina Sidor bygger till allra största delen på information som inhämtats från andra parter, i detta fall Lantmäteriet som är en svensk myndighet. Det är viktigt att du vet att de har sina egna policys och att vi inte tar ansvar för deras behandling av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Du som är berörd av samhällsomvandlingen i något skede finns med i den fastighetsinformation som LKAB inhämtar från Lantmäteriet. Utöver fastighetsägaruppgifter samlar vi in personuppgifter om dig när du använder tjänsterna i Mina Sidor. Dessa uppgifter är sådana som vi behöver komplettera med för att vi på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera med dig inom ramen för tjänsterna.

Personuppgifterna från Lantmäteriet utgörs av:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Förnamn och efternamn
 • Adressuppgifter

Personuppgifter som du själv kan välja att lämna:

 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer

Användargenererade uppgifter som skapas med automatik:

 • Loggningsuppgifter om dina besök på Mina Sidor
 • Uppgifter avseende din dator och mjukvara, som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör.

Vi använder även cookies för att samla in uppgifter om hur du använder Mina Sidor. Mer om hur vi använder cookies kan du läsa här: Cookieinformation

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att kunna genomföra fastighetsaffärer på ett enhetligt och rättssäkert men ändå personligt sätt
 • för att kunna tillhandahålla aktuell information utan fördröjning och därmed ge dig en bättre upplevelse av vårt kommande avtalsförhållande med dig
 • för att se till att information från Mina Sidor och samhällsomvandlingen når dig på det sätt som är mest effektivt
 • för att skicka notiser via mail och/eller mobiltelefon till dig om du vill få information om att något har uppdaterats.

Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs ovan grundar sig dels på att samhällsomvandlingarna i Kiruna/Malmberget är en uppgift som är av allmänt intresse, dels på att uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gällande fastighetsaffären med dig.

Överföring av uppgifter inom vår koncern

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i LKAB:s koncern om det krävs för administrativa ändamål.

Vi kan också använda uppgifter på en övergripande nivå för att kontrollera hur Mina Sidor används så att vi kan vidareutveckla och förbättra tjänsten.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera BankID-lösningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs under rubriken ”Ändamål”. Vi gallrar dem sedan på ett säkert sätt. Vi har automatiserade rutiner för att fastställa när personuppgifterna ska raderas.

Normalt gäller att personuppgifterna sparas i 6 månader efter avslutad affär (avtalsskrivning).

Hur ser vi till att uppgifterna skyddas?

Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, förstöring, obehörig åtkomst eller ändringar.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder som finns kommer att förebygga försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har rutiner för att hantera eventuella incidenter och begränsa de eventuella skador som kan uppstå av en sådan incident.

Rättigheter avseende dina personuppgifter

Om du vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller om du vill rätta personuppgifter som finns lagrade hos LKAB har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i förekommande fall få tillgång till personuppgifterna muntligen eller via registerutdrag.
 • Rätt till rättelse. Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem. Vi kommer då skyndsamt att utreda behovet av rättelse.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli glömd). Eftersom behandlingen inte stödjer sig på samtycke utan på avtalsfullgörelse och att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse så är rätten att bli glömd inte tillämplig.
 • Rätt till begränsning av behandling: Eftersom behandlingen inte stödjer sig på samtycke utan på avtalsfullgörelse och att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse så är rätten till begränsning inte tillämplig i alla lägen.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Eftersom behandlingen inte stödjer sig på samtycke utan på avtalsfullgörelse och att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse så är rätten att göra invändningar inte tillämplig i alla lägen.
 • Rätt till dataportabilitet. Rättigheten gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat, dvs mobiltelefonnummer och e-postadress.
 • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Du kan skicka in klagomål till berörd tillsynsmyndighet om du anser att LKAB bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi har som ambition att besvara förfrågningar inom 30 dagar från mottagandet.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information gällande hur LKAB hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa några av dina rättigheter som registrerad, kontakta GDPR-samordnaren hos LKAB via GDPR@lkab.com.

När dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj kommer det att finnas en speciell blankett för att lämna klagomål och tips på Datainspektionens webbplats. Längre fram kommer det att finnas en e-tjänst för samma sak.

För mer information om Dataskyddsförordningen, se: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

; Artboard 1 Artboard 1 Checkmark close-chubby Combined Shape expand External-Link Untitled-3 grid lkab-breadcrumb-start info Untitled-1 list play-link play-solo lkab-print ikon-sök-lkab Twitter husikon fastighetssymbol lägenhetsikon lägenhetssymbol Laddaikon Animerad laddaikon användarikon användarsymbol etikettikon adressetikett diskettikon spara-symbol sökikon förstorningsglas ikon-sök-lkab filterikon trattsymbol brevikon kuvertsymbol mobiltelefonikon mobiltelefonsymbol geopositionsikon symbol för att markera geografisk position checksymbol symbol för att markera åtgärdad